1. നാമിത

  1. വി.
  2. വളയ്ക്കപ്പെട്ട, കുലയ്ക്കപ്പെട്ട
 2. നമിത

  1. വി.
  2. വളയ്ക്കപ്പെട്ട
  3. നമസ്കരിക്കപ്പെട്ട, വണങ്ങപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക