1. നായകക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. പ്രധാനപ്പെട്ട കല്ല്, രത്നങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന മാലയിൽ നടുക്കു പതിക്കുന്ന വലിപ്പവും തിളക്കവും കൂടിയ കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക