1. നായർ

    1. നാ.
    2. ഭർത്താവ്
    3. ഭടൻ
    4. കേരളത്തിലെ ഒരു ജാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക