1. നാരദൻ

  1. നാ.
  2. വിശ്വാമിത്രൻറെ ഒരു പുത്രൻ
  3. ഒരു ദേവർഷി
  4. ഏഷണികൂട്ടുന്നവൻ
  5. ആളുകളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നവൻ
 2. നിർധന1

  1. വി.
  2. ധനമില്ലാത്ത, ദാരിദ്യ്രമുള്ള
 3. നിർധന2

  1. നാ.
  2. ധനമില്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക