1. നാരാചം

    1. നാ.
    2. ഒരു ദ്രാവകയളവ്
    3. നീരാന
    4. ഇരുമ്പുകൊണ്ട് നിർമിച്ച അമ്പ്
    5. എഴുത്തുകോൽ, നാരായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക