1. നാരായം

  1. നാ.
  2. എഴുത്താണി
  3. നേർത്തതും മുനയുള്ളതുമായ ഉപകരണം
  4. പിടിയും മുനയും ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിർമിച്ച അമ്പ്
  5. തേനീച്ചയുടെയും കടന്നലിൻറെയും മറ്റും കൊമ്പ്
  6. ദ്രാവകങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും അളക്കാനുള്ള ഒരു തോത്. (പ്ര.) നാരായം വാങ്ങുക = പഠിപ്പുപൂർത്തിയാക്കി ഗുരുദക്ഷിണകൊടുത്ത് ഗുരുവിൽനിന്ന് എഴുത്താണി സ്വീകരിക്കുക
 2. നര്യം

  1. നാ.
  2. മനുഷ്യത്വം, പൗരുഷം
 3. നിരയം

  1. നാ.
  2. നരകം
 4. നീരായം

  1. നാ.
  2. വെള്ളത്തിൻറെ ആഴം
 5. നേരിയം

  1. നാ.
  2. പീലിക്കുന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക