1. നാരായവേര്

    1. നാ.
    2. തായ്ത്തടിയിൽനിന്നു നേരേതാഴോട്ടു വളരുന്ന കൂർത്ത വേര്
    3. മുഖ്യമായ, ആധാരം, നിലനിറുത്തുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക