1. നാലകം

  1. നാ.
  2. നാലുകെട്ടായി പണികഴിച്ച കൊട്ടാരം
 2. നലകം

  1. നാ.
  2. മലങ്കടല
  3. മുഴങ്കാലെല്ല്
 3. നാലികം

  1. നാ.
  2. താമര
  3. പോത്ത്
  4. ഒരു സുഷിരവാദ്യം
 4. നാളീകം

  1. നാ.
  2. അമ്പ്
  3. താമര
  4. കമണ്ഡലു
  5. ഏറുകുന്തം
 5. നാളോക്കം

  1. നാ.
  2. നാളും പക്കവും നിർണയിക്കാനുള്ള ക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക