1. നാലാമിടം

    1. നാ.
    2. വീട്
    3. പരദേവത
    4. (ജ്യോ.) നാലാം രാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക