1. നാലാമൻ

    1. നാ.
    2. നാലാമത്തെ ആൾ
  2. നീലമണി

    1. നാ.
    2. നീലനിറമുള്ള രത്നം, ഇന്ദ്രനീലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക