1. നാലുമണിപ്പൂവ്

    1. നാ.
    2. ഒരു ചെടി, അന്തിമലരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക