1. നാലുമുക്ക്

    1. നാ.
    2. നാലുവഴികൾ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക