1. നാളീകം

  1. നാ.
  2. അമ്പ്
  3. താമര
  4. കമണ്ഡലു
  5. ഏറുകുന്തം
 2. നാളോക്കം

  1. നാ.
  2. നാളും പക്കവും നിർണയിക്കാനുള്ള ക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക