1. നാളീകേരപാകം

    1. നാ. കാവ്യ.
    2. അർത്ഥഗ്രഹണത്തിനു പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ രസദായകമായ രചനാരീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക