1. നാഴി

    1. നാ.
    2. ധാന്യങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും അളക്കാനുള്ള തോത്
    3. നാലുതുടമോ നാലുഴക്കോ ചേർന്നത്
    4. പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക