1. നാഴികവട്ടക

    1. നാ.
    2. സമയം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക