1. നാവം

  1. നാ.
  2. കപ്പൽ, വള്ളം
 2. നവം1

  1. നാ.
  2. കാക്ക
  3. പുതുമ
  4. പുതിയത്
  5. ചെമന്ന തഴുതാമ
 3. നവം2

  1. നാ.
  2. ഒൻപത്
 4. നവം3

  1. അവ്യ.
  2. പുതുതായി, അടുത്തകാലത്ത്
 5. നി­വം

  1. നാ.
  2. അവിശ്വാസം
  3. മറയ്ക്കൽ
  4. നിഷേധിക്കൽ
  5. കള്ളം, ചതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക