1. നാവനം

  1. നാ.
  2. തുമ്മലുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു
  3. നസ്യം ചെയ്യാനുള്ള മരുന്ന്
 2. നവനം

  1. നാ.
  2. സേ്താത്രം, സ്തുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക