1. നാവികൻ

    1. നാ.
    2. വള്ളം കപ്പൽ തുടങ്ങിയ ജലയാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ
    3. ജലയാനങ്ങളിൽ യാത്രചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക