1. നാവേറ്

  1. നാ.
  2. നാവിൻ ദോഷം
  3. കൊതിയേൽക്കൽ
 2. നിവർ

  1. -
  2. "നിവരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക