1. നാസാഭരണം

    1. നാ.
    2. മൂക്കുത്തി, ഞാത്ത്, മൂക്കിൽ അണിയുന്ന ആഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക