1. നാസികാ ചൂർണം

    1. നാ.
    2. മൂക്കുപ്പൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക