1. നാർപ്പത്യ

    1. നാ.
    2. നൃപതിയെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക