1. നാൽക്കാലി

    1. നാ.
    2. നാലുകാലുള്ള ജീവി
    3. നാലുകാലുള്ള പീഠം
    4. ചമത്കാരമില്ലാത്ത ശ്ലോകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക