1. നാൽക്കൊമ്പൻ

    1. നാ.
    2. ഐരാവതം (നാലുകൊമ്പുള്ളതുകൊണ്ട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക