1. നാൽപ്പാമരം

    1. നാ.
    2. പാലുള്ള നാലുമരങ്ങൾ (അത്തി, ഇത്തി, അരയാൽ, പേരാൽ എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക