1. നി­വാദി

    1. നാ.
    2. കളവായോ വളച്ചുകെട്ടിയോ മൊഴികൊടുക്കുന്ന സാക്ഷിയോ പ്രതിയോ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക