1. നികളം, നിഗളം

    1. നാ.
    2. അഹങ്കാരം, വമ്പനെന്ന ഭാവം, ഞെളിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക