1. നികഴുക

    1. ക്രി.
    2. ശോഭിക്കുക
    3. സംഭവിക്കുക, ഉണ്ടാകുക
    4. നിറവേറ്റുക, നടക്കുക, കഴിയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക