1. നികാമനം

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം
 2. നിഗമനം

  1. നാ.
  2. യാത്ര
  3. തീരുമാനം
  4. അനുമാനം, ഊഹം
  5. വേദവാക്യം, വേദത്തിൽനിന്ന് ഉച്ചരിച്ച പദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക