1. നികാരം

  1. നാ.
  2. കൊല
  3. പനി
  4. കീഴടക്കൽ
  5. അപമാനിക്കൽ
  6. ചതി, ഉപദ്രവം
  7. നെല്ലും മറ്റു ധാന്യങ്ങളും ചേറി പതിരുകളയൽ
 2. നികരം

  1. നാ.
  2. കൂമ്പാരം
  3. കെട്ട്
  4. കൂട്ടം
  5. സാരം
  6. തക്ക സമ്മാനം
  7. കുബേരൻറെ നിധികളിൽ ഒന്ന്
 3. നിഗരം

  1. നാ.
  2. തൊണ്ട
  3. വിഴുങ്ങൽ
  4. ഹോമധൂമം
  5. തിന്നൽ
 4. നിഗാരം

  1. നാ.
  2. വിഴുങ്ങൽ
  3. തിന്നൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക