1. നികുഞ്ചം

    1. നാ.
    2. ഉഴക്ക്
    3. ആറ്റുവഞ്ചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക