1. നികുഞ്ചിത

    1. വി.
    2. ചുരുങ്ങിയ, ഉൾവലിഞ്ഞ, സങ്കുചിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക