1. നികുതിവിത്ത്

    1. നാ.
    2. വയലിൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തിൻറെ അളവിനെ ആധാരമാക്കി ചുമത്തുന്ന നികുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക