1. നികൃത്ത

  1. വി.
  2. പിളർക്കപ്പെട്ട, മുറിക്കപ്പെട്ട
 2. നികൃത

  1. വി.
  2. അപമാനിക്കപ്പെട്ട
  3. പുറംതള്ളപ്പെട്ട
  4. മോശപ്പെട്ട, തരം താണ
  5. ചതിയുള്ള, നീചമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക