1. നികോചനം

    1. നാ.
    2. കോച്ചൽ
    3. ചുരുങ്ങൽ
    4. ഞെരുക്കം, മുറുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക