1. നിക്വാണം

  1. നാ.
  2. നിക്വണം
 2. നിക്വണം

  1. നാ.
  2. വീണ ചേങ്ങല തുടങ്ങിയ വാദ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം
  3. (ആഭരണങ്ങൾ കൂട്ടിത്തട്ടിയുണ്ടാകുന്ന) ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക