1. നിക്ഷിപ്ത

  1. വി.
  2. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
  3. അയയ്ക്കപ്പെട്ട
  4. താഴെ വീഴ്ത്തപ്പെട്ട, താഴേക്കെറിയപ്പെട്ട
  5. ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
  6. പണയം വച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക