1. നിഖനനം

    1. നാ.
    2. കുഴിക്കൽ
    3. കുഴിച്ചെടുക്കൽ
    4. കുഴിച്ചുനാട്ടൽ, കുഴിച്ചിടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക