1. നിഖില

    1. വി.
    2. മുഴുവനായ, എല്ലാംചേർന്ന, പൂർണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക