1. നിഗന്ധനം

    1. നാ.
    2. ചങ്ങലയ്ക്കിടൽ, തളയ്ക്കൽ, വിലങ്ങുവയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക