1. നിഗളവത്ത്

    1. നാ.
    2. കുതിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക