1. നിഗാരക

    1. വി.
    2. വിഴുങ്ങുന്ന
    3. തിന്നുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക