1. നിഗിരണം

  1. നാ.
  2. മറയ്ക്കൽ
  3. വിഴുങ്ങൽ
 2. നികാരണം

  1. നാ.
  2. കൊല
  3. ഉപദ്രവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക