1. നിഗൃഹീത

    1. വി.
    2. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട
    3. തടയപ്പെട്ട
    4. തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
    5. പിടിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക