1. നിഗൃഹീതി

    1. നാ.
    2. തടസ്സം, തടയൽ, തടവിലാക്കൽ
    3. തോൽപ്പിക്കൽ, കീഴടക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക