1. നിഗൃഹ്യ

    1. അവ്യ.
    2. തടഞ്ഞിട്ട്, തടവിലാക്കിയിട്ട്
    3. തോൽപ്പിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക