1. നിഘാതി1

  1. നാ.
  2. ഇരുമ്പുഗദ
  3. കൂടം, വലിയ ചുറ്റിക
 2. നിഘാതി2

  1. നാ.
  2. കൊല്ലുന്നവൻ, നശിപ്പിക്കുന്നവൻ
  3. ആഘാതമേൽപ്പിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക