1. നിഘൃഷ്ട

  1. വി.
  2. കീഴടക്കപ്പെട്ട
  3. പൊടിക്കപ്പെട്ട
  4. തേയ്ക്കപ്പെട്ട
  5. ഉരയ്ക്കപ്പെട്ട
 2. നികൃഷ്ട

  1. വി.
  2. സമീപത്തുള്ള
  3. മോശപ്പെട്ട, തരം താണ
  4. തള്ളിക്കളഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക