1. നിങ്ങൾ

    1. സ.നാ.
    2. നീ എന്നതിൻറെ ബഹുവചനരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക